Неділя, 19.05.2019, 16:11
Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід
ХУСТСЬКА ФІЛІЯ ТзОВ медичний коледж "МОНАДА"

   

 

ПРАВИЛА

прийому на навчання до вищого навчального закладу України

Хустська філія Товариства з обмеженою відповідальністю

Медичний коледж «Монада»   

в 2016 році

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією вищого навчального закладу Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15 жовтня 2015 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796.  

 

І. Загальні положення

 

1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра  та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15 жовтня 2015 року,  щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені педагогічною радою коледжу правила прийому до вищого навчального закладу.

2. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

4. Прийом до вищого навчального закладу ТзОВ Медичний коледж «Монада»  на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі.

5. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (освітніми програмами, напрямами підготовки).

 

II. Організація прийому до вищого навчального закладу

Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада»

 

1. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада»  здійснює приймальна комісія (відбіркова комісія) (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада», затвердженим педагогічною радою вищого навчального закладу у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Правил прийому до вищого навчального закладу Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада», а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.

4.  Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

III. Вимоги до рівня освіти вступників

 

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (із скороченим строком навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, зазначених у розділах VIII, X Правил прийому.

3. Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» має право приймати за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року за № 266, який затверджується Наказом Міністерством освіти і науки України.

4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або згідно з Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, крім випадків, передбачених у розділах VIII, X Правил прийому.

5. Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до «Переліку галузей знань і спеціальностей»  за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року за № 266.

         6. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрями підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

7. На навчання для здобуття ступеня бакалавра  Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада»  для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» у своїх правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Вищі навчальні заклади зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V – VII та пунктом 1 розділу XV Правил прийому.

8. Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Вищий навчальний заклад має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу.

Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу.

9. Прийом на навчання осіб для здобуття ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться за результатами вступних випробувань.

 

 

IV. Правила прийому до вищого навчального закладу

 Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада»

 

1. Правила прийому до вищого навчального закладу  Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» в 2016 році розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до вищих  навчальних закладів України в 2016 році, затверджуються педагогічною радою вищого навчального закладу  Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» до 15 грудня 2015 року, розміщуються на веб-сайті вищого навчального закладу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

3. Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» здійснює прийом на навчання за акредитованими освітніми програмами (додаток № 1):

 

22. Охорона здоров’я:

молодший спеціаліст:

-  221 «Стоматологія»

- 223 «Медсестринство»

- 226 « Фармація»

22. Охорона здоров’я:

бакалаврат:

-226 «Фармація»

 

4. Приймальна комісія працює щоденно з 9.00 до 17.00

 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 – 10 цього розділу.

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти розпочинається 11 липня.

3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 27 липня, крім випадків, передбачених пунктами 4 і 5 цього розділу.

4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у вищих навчальних закладах, зокрема відповідно до розділу VIIІ Правил прийому , а також проходять співбесіду відповідно до розділу X цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Співбесіди та вступні іспити проводяться з 21 липня до 28 липня.

5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах відповідно до розділу VII Правил прийому, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 18 липня до 27 липня.

6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Вступні іспити проводяться з 21 липня до 27 липня.

7. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала не пізніше 12.00 години 01 серпня.

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

8. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування не пізніше 10 серпня.

9. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається не пізніше 12 серпня.

10. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра за скороченими програмами відповідно до пунктів 3, 5 розділу III цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 21 липня до 27 липня.

11.Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за усіма формами навчання визначаються Правилами прийому.

Строки вступної кампанії на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на навчання за цим самим рівнем визначаються Правилами прийому.

Порядок та строки вступної кампанії для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (медичного, фармацевтичного спрямувань) та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра  за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) в коледжі визначаються Правилами прийому.

12. Строки прийому заяв та документів на навчання на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів – не більше одного місяця. Прийом документів починається не раніше 11 липня. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

Прийом заяв та документів на навчання в  Хустську філію ТзОВ Медичний коледж «Монада»  за заочною формою навчання проводиться: з 25 серпня до 23 вересня.

Вступні іспити та фахові випробовування в Хустську філію ТзОВ Медичний коледж «Монада» проводяться: з 24 вересня до 28 вересня.

Зарахування проводиться: до 3 жовтня.

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищого навчального закладу

Хустська філія  ТзОВ Медичний коледж «Монада»

 

1. Вступники для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил) та зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил), подають заяви тільки в електронній формі. Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3. У заяві вступники вказують спеціальність (освітню програму, напрям підготовки), мову тощо та форму навчання.

Заяви, подані на певну спеціальність (освітню програму, напрям підготовки) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил) (за наявності).

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Умов) (за наявності).

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах VIII, X цих Правил.

7. Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів, творчих конкурсів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або склали вступні випробовування) з кількістю балів не менше 100 балів.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ТзОВ Медичний коледж «Монада», до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Хустська філія   ТзОВ   Медичний коледж «Монада» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу Хустська філія  ТзОВ Медичний коледж «Монада» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Хустської філії  ТзОВ Медичний коледж «Монада».

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділи ХІ цих Правил), першочергового зарахування (розділ XII цих Правил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за                         № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється  Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» до початку другого семестру першого року навчання його власника.

14. Приймальна комісія Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада», до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 

VI. Організація і проведення конкурсу

 

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів):

Для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності «Фармація» з трьох предметів :

1. Українська мова та література;

2. Хімія;

3. Біологія або математика, або історія України, або Фізика (на вибір абітурієнта)

 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти з двох предметів:

 

для вступу на спеціальність «Фармація»:

1. Українська мова та література;

2. Хімія

 

- для вступу на спеціальність «Медсестринство» (спеціалізація «Лікувальна справа», «Сестринська справа»), «Стоматологія» (спеціалізація «Стоматологія»):

1. Українська мова та література;

2. Біологія

 

- для вступу на спеціальність «Стоматологія» (спеціалізація «Стоматологія ортопедична»).

1. Українська мова та література;

2. Творчий конкурс (різьблення)

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

 

2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту помножених на вагові коефіцієнти.

При цьому вагові коефіцієнти становлять (додаток № 5):

 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

зі спеціальності «Фармація»:

- для української мови та літератури – 0,3

- для хімії – 0,4

- для біології (або математики, або історії України, або фізики) на вибір абітурієнта – 0,2 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

зі спеціальності «Фармація»:

- для української мови та літератури – 0,4

- для хімії – 0,5

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

зі спеціальності «Медсестринство» (спеціалізація «Лікувальна справа», «Сестринська справа»), «Стоматологія» (спеціалізація «Стоматологія»):

- для української мови та літератури – 0,4

- для біології - 0,5

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

зі спеціальності «Стоматологія» (спеціалізація – «Стоматологія ортопедична»):

- для української мови та літератури – 0,65

- для творчого конкурсу – 0,25

Бали за особливі успіхи нараховуються вищим навчальним закладом  з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу двадцять п’ятого пункту 2 розділу IV цих Правил. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, X цих Правил.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів:

-   з   української мови та хімії - при вступі на спеціальність «Фармація»;

- з української мови та біології - при вступі на спеціальність «Медсестринство» (спеціалізація «Лікувальна справа», «Сестринська справа»), «Стоматологія» (спеціалізація «Стоматологія»):

- з  української мови та творчого конкурсу (різьблення) - при вступі на спеціальність «Стоматологія» (спеціалізація – «Стоматологія ортопедична»);

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала  документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи, що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Правил прийому.

Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12 бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-ти бальною шкалою, враховується таким чином: «3» - відповідає «6»; «4» - відповідає «9»; «5» - відповідає «12».

6. Вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 0,1 % відсотків конкурсного бала.

Вага бала за творчий конкурс здібностей становить 0,25 % відсотків конкурсного бала.

Вага бала за особливі успіхи (призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам ІІІ етапу             Всеукраїнського конкурсу – захисту дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій, які відповідають напрямам підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра становить 0 % відсотків конкурсного бала.

7. Особи, які не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

 

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

 

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі  Хустська філія  ТзОВ Медичний коледж «Монада» мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за  № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 

ІX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

 

1. Відповідно до пункту 3 розділу III, пунктів 6, 7 розділу VII, розділу VIIІ цих Правил для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (освітню програму, напрям підготовки) у цьому вищому навчальному закладі Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада».

2. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

3. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

4. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на веб-сайтах вищого навчального закладу Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада». У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них.

5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом Хустська   філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайтах вищого навчального закладу Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» та в приймальних (відбіркових) комісіях.

Фахові випробовування проводяться у формі письмового тестування для осіб, які поступають на навчання за спорідненою спеціальністю з  - фармакології, за іншими – з хімії .

6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

8. Відомості щодо результатів вступних іспитів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

 

X. Зарахування за співбесідою

 

1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу Хустська філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» особи:

яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2. Програму<

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz