Неділя, 19.05.2019, 15:42
Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід
ХУСТСЬКА ФІЛІЯ ТзОВ медичний коледж "МОНАДА"
ВІДДІЛЕННЯ "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"
Завідувач відділення Бойко Віталія Юріївна

     Організація навчально-виховного процесу проводиться у відповідності до Закону України «Про освіту», Закону України «Про мови», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти.

      Складаються річні плани роботи філії, де передбачена запланована діяльність всіх відділень, зокрема і «Лікувальна справа».

    На підставі навчальних планів розроблені навчальні програми. Розклад занять має стабільний характер. При його складанні враховано особливості медичного закладу І рівня акредитації. Розроблено план-календар внутріколеджного контролю на навчальний рік, який затверджений директором філії, де передбачено:

 • аналіз робочих навчальних програм;
 • аналіз навчально-методичних комплексів;
 • засідання предметних (циклових) методичний комісій;
 • перевірка стану ведення документації (журнали, індивідуальні плани);
 • аналіз якості навчання (контрольні зрізи і комплексні контрольні роботи);
 • хід підготовки до атестації педкадрів;
 • аналіз виконання навчальних програм;
 • аналіз підготовки до екзаменів;
 • паспортизація кабінетів;
 • засідання педагогічної ради;
 • аналіз виконання рішення педагогічної ради та предметних (циклових) методичних комісій;
 • засідання студентської ради;
 • батьківські збори;
 • звіт голів предметних (циклових) методичних комісій та завідувачів відділень;
 • аналіз ходу вирішення проблемного питання філії, коледжу.

     З метою підвищення ефективності діяльності навчального процесу запроваджуються новітні педагогічні технології, зокрема: модульно-рейтинговий контроль, модульно-розвиваюче навчання, тестовий контроль знань, особистісно-орієнтоване навчання, проблемне навчання тощо.

    Так, для активізації розумової діяльності студенти відділення «Лікувальна справа» залучаються до обговорення тем, які пропонуються у вигляді проблеми. Форма проведення занять при цьому максимально наближена до науково-дослідної роботи. Планування контрольних заходів на відділенні здійснюється на підставі загального плану внутрішнього контролю філії. У плані контролю відділення окремо виділяються перспективні і поточні планові заходи.

     Результати контролю після узагальнення повідомляються завідувачем відділення на засіданнях циклових комісій, на зборах викладачів, які працюють на відділенні (за необхідністю), на нараді в присутності директора, а також використовуються при індивідуальній роботі з педагогічними працівниками, студентами та їх батьками. У разі необхідності за результатами контролю завідувач відділення готує проекти наказів.

     Відповідно до Положення про вищі навчальні заклади працює педагогічна рада, яка об'єднує зусилля всього колективу, зокрема, і викладачів відділення «Лікувальна справа», на забезпечення підготовки кваліфікованих фельдшерів, на постійне вдосконалення якості їх підготовки із урахуванням вимог сучасної медицини і перспектив її розвитку.

    Робота педагогічної ради планується на рік і план затверджується на першому засіданні. Всі питання, що виносяться на обговорення, глибоко аналізуються, вносяться конкретні пропозиції, визначаються терміни виконання і конкретні виконавці. Хід виконання рішень педради знаходиться на постійному контролі, виконання попередньо прийнятих рішень заслуховуються  на черговому засіданні ради і доводяться до відома викладачів, щодо найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази.

    Так, питання про стан викладання та рівень знань студентів на відділенні «Лікувальна справа» обговорюються на засіданнях педагогічної ради. Протоколи педради систематично обліковуються у книзі протоколів. До них додаються матеріали, які розглядалися на засіданнях. Книга прошнурована, пронумеровані сторінки, скріплена печаткою та підписана директором філії.

    Методична робота філії спрямована на реалізацію Державної національної програми «Освіта», пошук та оволодіння новітніми педагогічними технологіями, формування професійних вмінь та навичок майбутніх фахівців.

    Методичне забезпечення кабінетів та лабораторій відповідає нормативним вимогам навчальних планів і програм. Розроблено комплексні завдання з навчальних дисциплін, інструкції, методичні вказівки для проведення практичних занять, виготовлено достатню кількість роздаткового матеріалу навчального та контролюючого характеру, тестів, збірників рівневих  задач, навчально-методичних комплексів з дисциплін, методичних вказівок для організації позааудиторної самостійної роботи студентів. апробовано паспорт навчального кабінету, програми самостійної роботи студента.    На лекційно-семінарських, лабораторно-практичних заняттях, а також для організації самостійної роботи студентів використовуються різноманітні методи  навчання:

 • проблемні ситуаційні задачі для контролю початкового рівня знань і для закріплення нового матеріалу;
 • тестовий контроль початкового рівня знань;
 • написання рефератів за одним з питань нової теми;
 • програмоване домашнє завдання;
 • розв’язок і складання рівневих задач тощо.
         Чітко спланована методична робота та належний рівень організації навчально-виховного процесу забезпечує високий рівень засвоєння окремих дисциплін. Результати проведеного заміру залишкових знань дисциплін відділення «Лікувальна справа» вказують на достатньо стійкий рівень їх засвоєння.

       Навчально-пошукова робота викладачів і студентів коледжу розглядається як складова частина навчального процесу, сприяє впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентів і позитивно впливає на підвищення професійного рівня та покращення якості підготовки молодших спеціалістів.

       Творчо працює методичний кабінет, на базі якого функціонує методична рада, яка періодично звітує перед педагогічною радою про стан і результати своєї роботи. Структура методичної роботи філії  свідчить про її чітку організацію та системність. Матеріальна база кабінету містить матеріали з досвіду роботи викладачів, методичну літературу, матеріали атестацій педагогічних кадрів, матеріали роботи предметних (циклових) комісій, розробки відкритих занять, матеріали консультативного характеру, дискети, відеотеку, періодичну пресу, зокрема: інформаційні збірники Міністерства освіти  і науки України, журнали: «Медична освіта», «Вища освіта», «Фармацевт-практик», «Український журнал фармакології, дерматології, венерології, косметології», «Стоматолог», «Провізор», «Український медичний часопис», «Мікстура»,  «Медична газета»,  «Косметолог», «Законодавство України про охорону здоров'я», серію газет видавництва «Шкільний світ», газету «Освіта України», газету «Здоров'я України ХХІ сторіччя» тощо. 

       У методкабінеті створено умови для підвищення рівня самоосвіти викладачів і наявне методичне забезпечення на допомогу:

 • головам предметних (циклових) комісій;
 • молодому викладачеві;
 • викладачам відділень, у тому числі і "Лікувальна справа";
 • в організації самостійної роботи зі студентами;
 • викладачам, що атестуються тощо.

       Стрижневою ланкою в організації навчально-методичної роботи у філії є циклова (предметна) комісія. Всього працює 5 циклові комісії з таких дисциплін:

 • медичних;
 • стоматологічних;
 • фармацевтичних;
 • загальноосвітніх;
 • гуманітарних та соціально-економічних.

        До змісту навчально-методичної роботи предметних (циклових) комісій входить:

 • навчальна робота
 • методична робота
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів
 • удосконалення навчально-матеріальної бази
 • організація самостійної роботи студентів
 • організаційна робота.

      До складу предметної методичної комісії медичних дисциплін входять 20 викладачів. Головою комісії призначена викладач терапії Іванова Н.М.

    Робота чітко спланована: розглянуті і обговорені питання, які випливають із проблемного питання філії, а саме: організація самостійної роботи студентів та їх інформаційне забезпечення; вироблення практичних навичок фельдшера; тестовий контроль при викладанні клінічних дисциплін; роль ситуаційних задач у навчальному процесі студентів; людський чинник та навчально-методичне забезпечення професійної підготовки; роль практичного навчання та використання навчальних алгоритмів у підготовці молодших спеціалістів тощо.

    Особливого значення надається предметною комісією підготовці викладачів до атестації, постійному удосконаленню навчально-методичних комплексів; випущено методичні вказівки із програмованого контролю для позааудиторної самостійної роботи студентів на всіх курсах відділення. В центрі роботи предметної комісії - участь викладачів у наукових дослідженнях, про що свідчать матеріали науково-практичних конференцій.

    Велика увага приділяється проведенню відкритих занять, взаємовідвідуванню із наступним обговоренням, що сприяє удосконаленню методики викладання, поширенню нових  технологій навчання.

    Головна мета роботи кожної циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, підвищенні кваліфікаційного рівня викладачів, вивченні, узагальненні та розповсюдженні передового педагогічного досвіду, вдосконаленні навчально-матеріальної бази, організації самостійної роботи студентів (зміст додається).

    З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, якості знань студентів, активізації їх пізнавальної діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи в засвоєнні необхідних умінь та навичок викладачами використовуються різноманітні форми та методи самостійної роботи на теоретичних, практичних заняттях та в позааудиторний час. Матеріали для самостійної роботи студентів у позааудиторний час містять методичні рекомендації, перелік літератури, задачі та тести для самоконтролю різних рівнів.

    Практична підготовка студентів у філії проводиться у відповідності з діючими навчальними планами, програмами, графіком навчального процесу і включає навчальну, виробничу та переддипломну практику. Усі види практичного навчання організовуються згідно з "Інструкцією про організацію та проведення практики студентів медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації".

    Тривалість одного практичного заняття з фундаментальних дисциплін – 2 години, з професійно-орієнтованих – 2-4 години. При проведенні практичного заняття викладачі користуються робочою програмою та навчально-методичними комплексами занять. Під час заняття викладач проводить опитування студентів, пояснює матеріал, використовуючи медичні фантоми, демонструє пацієнтів з певним діагнозом, що відповідає темі заняття. Далі студенти працюють самостійно, під контролем викладача. Наприкінці заняття підводяться підсумки, оцінюються знання та робота студентів. Контроль за якістю практичних занять проводиться адміністрацією.

    З метою максимального наближення до умов майбутньої фахової діяльності студенти проходять навчально-виробничу практику безпосередньо в  лікарнях та поліклініках. Укладено угоди про співпрацю з Хустською, Рахівською, Тячівською, та Іршавською районними лікарнями.

    У філії розроблено графік проведення викладачами консультацій та приймання відробок пропущених занять, у тому числі і на відділенні "Лікувальна справа".

    Бібліотека медичного коледжу Хустської філії є структурно-освітнім підрозділом, основними завданнями якого є:

 • створення максимально сприятливих умов для забезпечення навчально-виховного процесу;
 • сприяння вихованню гармонійно розвинутої особистості;
 •  забезпечення багатоплановості змісту навчально-виховного процесу шляхом якісного  комплектування груп читачів-студентів та викладачів філії.

      Відповідно до діючого навчального плану за кожною дисципліною в коледжі закріплено кабінети або лабораторії. Це дає можливість тематично та методично у відповідності до змісту дисципліни оформляти кабінети для ефективного проведення занять і самостійної роботи студентів. Щорічно навчальні кабінети і лабораторії поповнюються новим обладнанням, комп'ютерною технікою, літературою. У коледжі діє комп'ютерний клас для індивідуальної та позааудиторної роботи, встановлено сучасні монітори, здійснено підключення до мережі Інтернет, працює електронна пошта. 

     На відділенні «Лікувальна справа» функціонують лекційних аудиторії, кабінет анатомії та фізіології людини, терапії та догляду за хворими, хірургічний кабінет, педіатрії та акушерства, кабінет іноземної мови, анатомії, хірургії,  фармакології тощо.

     Кабінети відділення "Лікувальна справа" забезпечено наборами таблиць з анатомії людини, схемами лікування та діагностики клінічних захворювань, надання першої медичної допомоги і т.п.

   Для забезпечення практичних занять з фундаментальних дисциплін придбано набори для огляду пацієнтів. Відділення в достатній кількості забезпечене сучасними лікувальними інструментами, хірургічним інструментарієм, перев'язувальним матеріалом.

      З метою створення сучасних умов для навчання придбано муляжі - набори кісток скелета людини, скелет людини, муляжі внутрішніх органів людини, мокрі препарати, набори обладнання для промивання шлунку, для постановки медикаментозної очисної та проносної клізм, для проведення   катетеризації сечового міхура, для проведення зондування, внутрішньовенних та внутрішньом’зових ін’єкцій, абдомінальної та люмбальної пункцій тощо, фантоми-тренажери:
 • пластмасова імітація фігури людини для відпрацювання перших практичних навичок при вивченні догляду за хворим, а саме: промивання шлунку, догляду за дренажами черевної порожнини, внутрішньовенних і внутрішньом’язових ін’єкцій, взяття крові з вени, накладання перитонального діалізу, закапування лікарських препаратів у ніс;
 • пластмасова імітація торса людини з головою, на якому можливо відпрацювати положення голови при непрямому масажі серця, непрямий масаж серця, штучне дихання способом «рот в рот», «рот в ніс»;
 • акушерський фантом з лялькою;
 • фантом сідничний для відпрацювання постановки клізми та внутрішньом’язових ін’єкцій;
 • пластмасова голова людини на підставці для відпрацювання навичок промивання і зондування шлунку, підготовки дихальних шляхів та введення трубки повітровода для штучної вентиляції легень, взяття мазків з носа та зіва, закапування лікарських препаратів в ніс і вухо, відпрацювання прийомів накладання пов’язок при травмах голови;
 • жіночий фантом для катетеризації;
 • чоловічий фантом для катетеризації;
 • тренажер-імітація руки людини для внутрішньовенних ін’єкцій;
 • набір імітаторів ран;
Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz